Ustawa za życiem

„Ustawa za życiem”

refundacja wyrobów medycznych na zlecenie bez limitu ilościowego

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zapisy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”.Artykuł 18 powołanej ustawy mówi o tym, że osobom szczególnie uprawnionym tj. „Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu(…)”,przysługują m.in. refundowane wyroby medyczne bez limitu ilościowego i czasowego.

Pacjent uprawniony w ramach ustawy za życiem,otrzymuje od lekarza zaświadczenie , którego wzór stanowi załącznik do ustawy.
Lekarz wypisuje zlecenie refundacyjne na wyroby medyczne określając czy zaopatrzenie ma być jedno, dwu czy trzymiesięczne. Na zleceniu określa również potrzebną pacjentowi ilość.
W przypadku zleceń na wyroby medyczne typu wózek inwalidzki, pionizator, ortezy itd rozporządzenie uwzględnia skrócenie czasu użytkowania przez dzieci do ukończenia 18 lat
Następnie pacjent udaje się z zaświadczeniem i zleceniem refundacyjnym do oddziału wojewódzkiego NFZ
W przypadku wyrobów medycznych wydawanych comiesięcznie otrzymuje kartę zaopatrzenia comiesięcznego, w której w uprawnieniach dodatkowych fundusz zaznacza kod 47DN. Karta ważna jest przez 12 miesięcy

Tylko karta z kodem 47DN uprawnia do realizacji na podstawie ustawy za życiem.

 

Pobierz treść ustawy