Dofinansowanie PCPR

Dofinansowanie przez PCPR

Uczestnik programu chcąc uzyskać dofinansowanie zwraca się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z podaniem i kompletem wymaganych dokumentów czyli:

– faktury/rachunki z odroczonym terminem płatności, nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia przez wykonawcę lub dostawcę przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wystawionych na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna, wyszczególniające kwotę opłacaną przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego osoby niepełnosprawnej lub rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego, lub:
– faktury/rachunki uproszczone za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze wystawione na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne, jego rodzica/ prawnego opiekuna, wyszczególniających kwotę opłaconą przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego uczestnika programu,
– w szczególnych przypadkach, gdy nie jest możliwe uzyskanie przez uczestnika programu faktury/rachunku uproszczonego, dopuszcza się możliwość przekazania środków na podstawie innych dokumentów, takich jak:

1. druki pokwitowań wpłaty udziału własnego
2. druki KP

– druki opłaconych recept wystawionych na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne, jego rodzica / prawnego opiekuna, wyszczególniających kwotę opłaconą przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego uczestnika programu.
– kopii aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność lub zaświadczenia
o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego
– oświadczenia o miesięcznych dochodach (po ubruttowieniu) osoby niepełnosprawnej lub rodzica / opiekuna dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie prawidłowo przygotowanych dokumentów rozstrzyga o przyznaniu dofinansowania.